Artykuły

Ważna zmiana dotyczące numeru PESEL. Cel? Ograniczenie ryzyka kradzieży tożsamości

Od 1 czerwca 2024 roku banki, notariusze i firmy telekomunikacyjne będą zobowiązane do weryfikacji numeru PESEL przed zawarciem umowy, np. kredytowej. Celem tego działania jest ograniczenie ryzyka kradzieży tożsamości. Dzięki temu rozwiązaniu oszuści nie będą mogli wykorzystywać danych osobowych innych osób do zaciągania zobowiązań finansowych czy zawierania umów bez ich wiedzy.

dowód osobisty, dowód tożsamości
Ważna zmiana dotyczące numeru PESEL. Cel? Ograniczenie ryzyka kradzieży tożsamości · fot. Oskar Piecuch / bielsko.info


Właśnie 1 czerwca wejdą w życie przepisy ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, które nakładają obowiązek weryfikacji, czy numer PESEL osoby dokonującej danej czynności prawnej został zastrzeżony.

Celem wspomnianej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań. To działanie prewencyjne, ma uniemożliwić zawarcie umowy, jeżeli PESEL jest zastrzeżony. Jeśli natomiast do zawarcia takiej umowy dojdzie (mimo aktywnego zastrzeżenia), ochroni ono osobę poszkodowaną przed koniecznością spłaty zadłużenia zaciągniętego przez złodziei.

Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dotyczy określonych w ustawie podmiotów, a także określonych czynności, od 1 czerwca 2024 roku.

Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL będzie dotyczył m.in.
  • notariuszy (przy dokonywaniu czynności dotyczących nieruchomości np. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości),
  • banków (np. przy zawieraniu umowy kredytu, pożyczki czy leasingu; a także wypłaty gotówkowej dokonanej, w danym dniu, w łącznej kwocie przekraczającej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, przez posiadacza rachunku bankowego będącego konsumentem),
  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych (przy wydawaniu wtórnika karty SIM).


  • Zastrzeżenie numeru PESEL nie będzie miało wpływu np. na możliwość zarejestrowania wizyty u lekarza czy realizacji recepty.
  • Zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest dokonywane na wniosek. Wniosek można złożyć za pomocą dedykowanej do tego celu usługi elektronicznej lub w dowolnym urzędzie gminy.
  • Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dowód osobisty danej osoby został unieważniony z powodu utraty lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Wówczas zastrzeżenie numeru PESEL jest dokonywane z urzędu. Numer PESEL zostanie zastrzeżony z urzędu także w sytuacji zarejestrowania w rejestrze PESEL informacji o zgonie osoby.


Wnioski o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (budynek Urzędu przy pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 102).

Zac / czecho.pl
źródło: UM Bielsko-Biała

© 2002 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.